Lista aktualności Lista aktualności

Certyfikacja zrównoważonej gospodarki leśnej

W ostatnim czasie na terenie Nadleśnictwa Lębork odbyła się wizyta jednostki certyfikującej, która badała prowadzenie gospodarki leśnej pod kątem zasad i wymogów certyfikacji w systemie PEFC. Audyt zakończył się pomyślnie dla naszego nadleśnictwa, co oznacza, że stosujemy się do wszystkich zasad i kryteriów, potwierdzających prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.

Tak, wycinamy lasy. Tak, lasów w Polsce przybywa (miąższościowo i powierzchniowo). Tak, zaspokajamy potrzeby polskiego społeczeństwa na drewno. Tak chronimy polską przyrodę. Tak lasy są państwowe tzn. otwarte dla wszystkich.

Lasy Państwowe działając na podstawie Ustawy o lasach starają się pogodzić różne potrzeby społeczeństwa w odniesieniu do polskich lasów, dostarczając super surowca na polski rynek przy jednoczesnym zminimalizowaniu uszczerbku dla polskiej przyrody. O tym, że od ponad 100 lat polskim leśnikom wychodzi to dobrze świadczy fakt, że posiadamy międzynarodowe certyfikaty potwierdzające prowadzenie odpowiedzialnej i przede wszystkim zrównoważonej gospodarki leśnej, próbując jednocześnie pogodzić wiele funkcji jakie pełnią lasy zarówno pod względem przyrodniczym jak i społecznym.

Prowadzona przez Nadleśnictwo Lębork gospodarka leśna, podobnie jak w innych jednostkach Lasów Państwowych oparta jest na szeregu aktów prawnych  (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń itp.), zasad, wytycznych, kryteriów co powoduje, że jest ona czytelna, przejrzysta i kontrolowana na wielu płaszczyznach, przez różne instytucje. Wszystkie czynności gospodarcze realizujemy w oparciu o 10-letnie Plany Urządzania Lasu (PUL) podpisane przez Ministra właściwego ds. środowiska. Nie tniemy tyle ile chcemy, a tyle ile wynika z tzw. wskazówek gospodarczych zapisanych dla każdego kawałka lasu w PUL. Pozyskujemy mniej drewna niż Nam rocznie przyrasta. Drewno trafiające na rynek z terenów zarządzanych przez Nadleśnictwo Lębork pochodzi z wycinki w drzewostanach gospodarczych prowadzonej głównie z cięć pielęgnacyjnych, tj. trzebieży i czyszczeń, czyli z drzewostanów poniżej 100 letnich, gdzie przerzedzamy drzewa rosnące zbyt gęsto, wycinamy drzewa z wadami, chore lub obumierające oraz drzewa zagrażające człowiekowi. Mniejsza część drewna trafiająca do sprzedaży głównie dla polskich przedsiębiorców pochodzi z tzw. cięć rębnych w drzewostanach ponad 100-letnich. Cięciami rębnymi nazywamy cięcia, które mogą być prowadzone na różne sposoby i mają na celu uzyskanie odnowienia lasu, czyli młodego pokolenia drzew. W Nadleśnictwie Lębork coraz większą wagę stawiamy na naturalne odnowienie się lasu poprzez obsiew, i tak też staramy się prowadzić cięcia aby wykorzystać siłę reprodukcyjną natury. Poza tym wiele drzewostanów sadzonych przed wojną głównie gatunkami iglastymi przebudowujemy na drzewostany mieszane, wielogatunkowe, przez wprowadzenie znaczącej ilości drzew liściastych, różnych gatunków, tak aby optymalnie dostosować rosnący drzewostan do warunków siedliska. Aby to osiągnąć stosujemy różne rodzaje rębni, dostosowane do wymagań wprowadzanych gatunków drzew.

Co oznacza, że drewno pozyskane w nadleśnictwach Lasów Państwowych jest certyfikowane?

Lasy Państwowe posiadają certyfikat PEFC. Obecnie PEFC obejmuje systemy certyfikacji obowiązujące w ponad 30 krajach. Łącznie odpowiadają one za certyfikację ponad 275 milionów hektarów lasów, co czyni PEFC światowym liderem certyfikacji gospodarki leśnej. Drugim na świecie, obok PEFC, systemem certyfikacji gospodarki leśnej jest FSC. To skrót od angielskiej nazwy organizacji Forest Stewardship Council®, założonej w 1993 r. w Meksyku. Początkowo, obszarem zainteresownia FSC była ochrona lasów tropikalnych przed ich eksploatacją. Obecnie warunkiem otrzymania certyfikatu FSC jest prowadzenie gospodarki leśnej z uwzględnieniem regulacji prawnych danego kraju oraz międzynarodowych traktatów i porozumień, których dany kraj jest sygnatariuszem. Obligatoryjne jest również spełnienie zasad i kryteriów uzgodnionych przez członków organizacji FSC. Lasy Państwowe jako jedne z pierwszych w Europie uzyskały certyfikat FSC. Pierwsze audyty w polskich lasach przeprowadzono w 1997r. Całkowita wielkość obszarów objętych certyfikacją FSC w Polsce wynosi prawie 7 milionów ha. Są to lasy zarządzane przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych.

Certyfikacja odbywa się w wyniku pozytywnego przejścia oceny dokonywanej przez akredytowaną jednostkę certyfikującą. Przyznanie certyfikatu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych dokonuje się poprzez dogłębną analizę procesów gospodarki leśnej oraz jej wpływu środowiskowego, społecznego i ekonomicznego. Certyfikat FSC/PEFC jest wydawany na okres pięciu lat, przy czym obowiązkowo corocznie przeprowadza się audyty okresowe w celu kontroli bieżącego spełniania wymogów certyfikacji.

Jednostki certyfikujące podczas audytu kontrolują nadleśnictwo bardzo szczegółowo, badają m.in. stan siedlisk leśnych, sprawy dotyczące pozyskania drewna, używanych maszyn, olejów, wywozu śmieci zebranych z terenów leśnych, pozyskiwania biomasy leśnej, stan infrastruktury leśnej, aspekty związane z ochroną przyrody, prowadzeniem ewidencji obiektów chronionych, współpracę nadleśnictwa z różnymi instytucjami, wspieranie lokalnego rynku pracy, relacje pracowników nadleśnictwa z lokalną społecznością, prowadzenie edukacji przyrodniczo-leśnej i jej formy, przestrzeganie zasad BHP, dbanie o miejsca historyczne, kulturowe zlokalizowane na zarządzanych przez nadleśnictwo terenach, stan infrastruktury turystycznej, aspekty związane z dyskryminacją, współpracę z ośrodkami naukowymi, zwalczanie szkodnictwa leśnego, przestrzeganie praw wynikających z różnych aktów prawnych i wiele, wiele innych aspektów.

Biorąc powyższe pod uwagę, możecie być Państwo pewni, że nasze lasy są w bardzo dobrej kondycji i wbrew temu co w ostatnim czasie można przeczytać w internecie, polscy leśnicy dbają o nasze lasy pamiętając o tym do czego zostali powołani. Troska o nasze przyrodnicze dziedzictwo, które przekażemy kolejnym pokoleniom Polaków, jest wpisana w zawód leśnika.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)
Jesteśmy organizacją z ponad 90 letnią tradycją. Prowadzimy zrównoważoną, potwierdzoną międzynarodowymi certyfikatami FSC i PEFC gospodarkę leśną na ponad 7,6 mln ha powierzchni  naszego kraju. Systematycznie zwiększamy lesistość Polski z 21 proc. w roku 1945 do 29,6 % obecnie. Konsekwentnie realizujemy „Krajowy program zwiększania lesistości”, dzięki któremu do roku 2050 lesistość Polski wzrośnie do 33%. Cechuje nas samodzielność finansowa. Znaczną częścią naszego zysku dzielimy się ze społeczeństwem. Wspieramy m.in.: Budżet Państwa, samorządy terytorialne, Parki Narodowe; organizacje pozarządowe, wspieramy remonty lokalnych dróg oraz inne, ważne dla Państwa przedsięwzięcia.  
Nasze profesjonalne działania oraz wieloletnie doświadczenie w połączeniu z wiedzą i odpowiedzialnością za powierzony nam majątek są gwarancją bezpieczeństwa ekologicznego Polski.