Asset Publisher Asset Publisher

Przetarg na dzierżawę gruntu leśnego w Łebie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork ogłasza nieograniczony przetarg ofertowy na dzierżawę gruntu leśnego z przeznaczeniem na pole namiotowe/kempingowe lub podobne bez prawa trwałej zabudowy w Łebie

OGŁOSZENIE

 

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE

 

NADLEŚNICTWO LĘBORK

ul.  Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork

tel.(59) 862 24 62, fax (59) 862 20 27

e-mail: lebork@gdansk.lasy.gov.pl

 

OGŁASZA   

NIEOGRANICZONY   PRZETARG   OFERTOWY

na dzierżawę gruntu leśnego  z przeznaczeniem na:

pole namiotowe/kampingowe lub podobne bez prawa trwałej zabudowy                                                                               

 

 

I.  Charakterystyka przedmiotu dzierżawy:

 • przedmiot przetargu  obejmuje grunt o powierzchni 1,3379 ha położony w Leśnictwie Ulinia, M. Łeba, obręb ewidencyjny Łeba, oddział: 13-k-00, działka ewidencyjna nr 13/2-L w pobliżu ul. Nadmorskiej, , stanowiąca użytek Ls (rodzaj powierzchni drzewostan),
 • szczegółową lokalizację przedstawia załącznik nr 1,
 • możliwości zagospodarowania terenu, przeznaczenie w mpzp gminy oraz pozostałe  warunki, zawarte są w Załączniku nr 3- wzorze umowy.
 • Stawka wyjściowa rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 47 000,00 zł netto za całą powierzchnię.

 

II.   Więcej informacji można uzyskać:

 • osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Lębork w pokoju nr 7,
 • telefonicznie dzwoniąc pod nr 59-863-59-52 w godz. pracy n-ctwa 700-1500.

 

III. Oferty

 1. Ofertę pisemną w zaklejonej kopercie należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.
 2. Źle wypełniony formularz stanowi podstawę do odrzucenia oferty.
 3. Ofertę należy dostarczyć:

- osobiście do skrzynki podawczej przed wejściem do siedziby nadleśnictwa,

- przesłać pocztą tradycyjną,

do siedziby Nadleśnictwa Lębork: ul. Wojska Polskiego 32, 84-300 Lębork, w terminie do dnia 30.04.2021r . do godziny 9:00 z dopiskiem na kopercie:

„Przetarg na dzierżawę gruntu dz. nr 13/2-L

NIE  OTWIERAĆ  DO  30.04.2021r.  DO  GODZ.  9:30”.

 

 1. Przetarg
  1. Komisyjne otwarcie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi dnia 30.04.2021r. o godz. 9:30  w siedzibie nadleśnictwa.
  2. Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
  3. Kryterium wyboru ofert będzie – najwyższa cena.
  4. Nadleśnictwo zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty i terminie podpisania umowy dzierżawy gruntu rolnego (załącznik nr 3).

 

 

Jan Dominiecki

Nadleśniczy Nadleśnictwa Lębork