Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF)

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Vaule Orestes) zaadaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

 1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
  HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
  HCVF 1.1. Obszary chronione
  HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
  HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
  HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
  HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
  HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
  HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
  HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
  HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
  HCVF 4.1. Lasy wodochronne
  HCVF 4.2. Lasy glebochronne
  HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski  HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

 2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - plik do pobrania - HCVF_kryteria wyznaczania

 3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Lębork. - plik do pobrania - tabela

 4. Rozmieszczenie lasów HCVF w Nadleśnictwie Lębork - poniżej pliki do pobrania:

kategoria 1.1 obszary chronione: mapa i wykaz adresów

kategoria 1.2 ostoje zagrożonych i ginących gatunków - do użytku wewnętrznego

kategoria 2 kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie: mapa i wykaz adresów

kategoria 3.1 ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące: mapa i wykaz adresów 

kategoria 3.2 ekosystemy rzadkie i zagrożone: mapa i wykaz adresów

kategoria 4.1 lasy wodochronne: mapa i wykaz adresów

kategoria 4.2 lasy glebochronne: mapa i wykaz adresów

kategoria 6 lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnej społeczności: mapa i wykaz adresów

 1. Uczestnictwo osób i instytucji w procesie typowania nowych powierzchni hcvf oraz wnoszenia uwag i wniosków dotyczących istniejących powierzchni hcvf.

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że wszelkie uwagi oraz własne propozycje dotyczące nowych obszarów HCVF można nadal zgłaszać do nadleśnictwa.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Pani Koryna Korolewicz-Knut

tel. 59 863 59 52

e-mail: koryna.korolewicz@gdansk.lasy.gov.pl

Dane dotyczące Ostoi zagrożonych i ginących gatunków są przeznaczone jedynie do użytku wewnętrznego. W związku z tym wszelkich informacji na temat tych stref udziela jedynie właściwa terytorialnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

 

Resources to get