Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

Hodowla Lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje cały okres życia drzewostanu od zbioru i przechowywania nasion drzew poprzez produkcję sadzonek na szkółkach aż po zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników, a dojrzałe drzewostany są efektem pracy wielu ich pokoleń. Sadzonki do odnowienia sztucznego hoduje się w szkółkach leśnych. Uprawy, zarówno te powstałe w sposób naturalny jak i te posadzone ręką ludzką są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Zabiegi te mają za zadanie stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu, często o najlepszych cechach wzrostowych i jakościowych. Dalej w trakcie wzrostu drzewostanu leśnicy wykonują wiele zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych, które wzorowane są na naturalnych procesach wydzielania się drzew. Dąży się do osiągnięcia możliwie wysokiej produkcyjności, stabilności i ciągłości rozwoju ekosystemów leśnych. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew. Zarówno podczas prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych jak i przy wyrębie dojrzałego drzewostanu powstaje drewno, które przekazywane jest na rynek celem zaspokojenia potrzeb społeczeństwa na ten surowiec.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl

 

Gospodarka nasienna w Nadleśnictwie Lębork

Nasiennictwo leśne jest jednym z działów hodowli lasu. Obejmuje ono m.in. czynności związane z wyborem drzew matecznych, drzewostanów nasiennych oraz źródeł nasion, z których następnie zbiera się nasiona w celu wyhodowania sadzonek, które dadzą początek nowemu pokoleniu lasu. Nadleśnictwo Lębork posiada łącznie 743,94 ha drzewostanów nasiennych (takich gatunków jak dąb szypułkowy i bezszypułkowy oraz buk zwyczajny) oraz 37  drzew matecznych, z których pozyskuje nasiona. Od 2016 roku nasze nadleśnictwo nie prowadzi produkcji szkółkarskiej, a zebrane w drzewostanach nasiona przekazuje celem wysiewu na szkółce leśnej sąsiedniego nadleśnictwa.

W celu zachowania najwartościowszych cech jakie posiadają wyłączone drzewostany nasienne Nadleśnictwa Lębork, przystąpiono do zakładania bloków upraw pochodnych, które w przyszłości staną się udokumentowaną bazą nasienną dla przyszłych pokoleń. Nadleśnictwo Lębork założyło 28 bloków upraw pochodnych na ogólną powierzchnię 879 ha.

Zgodnie z zapisami Planu Urządzania Lasu obowiązującego w Nadleśnictwie Lębork w latach 2013 – 2022 średnioroczne zadania z zakresu hodowli lasu przedstawiają się następująco:

-odnowienia i zalesienia – 131 ha

- podsadzenia produkcyjne – 2 ha

- czyszczenia wczesne – 96 ha

- czyszczenia późne – 303 ha

- trzebieże wczesne – 188 ha