Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka obejmuje hodowlę i ochronę zwierzyny oraz jej pozyskiwanie w drodze polowań lub odłowów oraz przede wszystkim ochronę środowiska (biotopu) w jakim zwierzyna ta bytuje. Gospodarka łowiecka stanowi nierozerwalną część racjonalnie prowadzonej gospodarki leśnej.

Nadleśnictwo Lębork nadzoruje gospodarkę łowiecką, prowadzoną przez 15 kół łowieckich w 16 obwodach łowieckich, na podstawie rocznych planów łowieckich. W planach tych określone są ilości i struktura odstrzału oraz odpowiednie zagospodarowanie obwodów łowieckich, zapewniające odpowiednie warunki bytowania zwierzyny. Działalność w zakresie polepszenia warunków bytowania zwierzyny polega na ochronie ostoi, ograniczaniu niepokoju w biotopie oraz zapewnieniu bazy pokarmowej poprzez zakładanie odpowiedniej ilości poletek łowieckich, wprowadzaniu do drzewostanów gatunków drzew i krzewów takich jak: kasztanowiec, buk, wierzby oraz dzikie drzewa i krzewy owocowe, uprawie poletek zaporowych i produkcyjnych, poletek ogryzowych oraz dokarmianiu zwierzyny.

Na terenie nadleśnictwa można spotkać następujące gatunki zwierząt łownych: jelenie szlachetne, sarny, dziki, daniele, zające, lisy, borsuki, jenoty, kuny, kuropatwy.

Nadleśnictwo Lębork w swoich działaniach dąży do osiągnięcia takich stanów zwierzyny grubej, przy której straty w gospodarce leśnej będą na poziomie szkód gospodarczo znośnych.