Asset Publisher Asset Publisher

Lasy niepaństwowe

Własność lasów w Polsce

 

W odróżnieniu od krajów Unii Europejskiej, gdzie większość lasów skupiona jest w rękach prywatnych właścicieli, w naszym kraju aż 81% to lasy publiczne, z czego 77% lasów zarządzanych jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Lasy prywatne stanowią  zatem 19 % powierzchni leśnej kraju, z tym, że od 1990 do 2014 roku udział lasów prywatnych wzrósł o 2 %, głównie dzięki zalesieniom gruntów porolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Prawa i obowiązki właścicieli lasów niepaństwowych określone są w ustawie o lasach, a gospodarowanie nimi jest prowadzone wg uproszczonego planu urządzania lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasu. Nadzór nad prowadzeniem gospodarki leśnej przez właścicieli prywatnych lasów sprawuje starosta, który może powierzyć go nadleśniczemu miejscowego nadleśnictwa.

 

W województwie pomorskim 11,5 % lasów stanowią lasy niepaństwowe. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku wszystkie lasy prywatne (50 tys. ha) objęte są uproszczonymi planami urządzania lasu, a starostowie powierzyli sprawowanie nadzoru nadleśniczym poszczególnych jednostek. Dzięki wypracowanej współpracy pomiędzy właścicielami lasów a władzami samorządowymi i nadleśnictwami, realizowanie zadań i nadzór przebiegają sprawnie i efektywnie, a jakość drzewostanów prywatnych jest aktualnie zbliżona do jakości lasów państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

 

·         doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;

·         udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;

·         wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;

·         organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;

·         sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

 

W zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Lębork pozostaje 1001 ha lasów prywatnych.

W sprawie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach prywatnych prosimy kontaktować się z właściwym terytorialnie leśniczymi.

W biurze nadleśnictwa porad udziela

Starszy Specjalista SL ds. hodowli lasu i lasów niepaństwowych Maria Hauza

tel. 59-863-59-52

maria.hauza@gdansk.lasy.gov.pl