Asset Publisher Asset Publisher

NATURA 2000

Obszary sieci Natura 2000 w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lębork przedstawia poniższa mapa

Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla 9 regionów biogeograficznych (tj. alpejskiego,   atlantyckiego, borealnego, kontynentalnego, panońskiego, makaronezyjskiego, śródziemnomorskiego, stepowego i czarnomorskiego). W Polsce występują 2 regiony: kontynentalny (96 % powierzchni kraju) i alpejski (4 % powierzchni kraju). Dla każdego kraju określa się listę referencyjną siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których należy utworzyć obszary Natura 2000 w podziale na regiony biogeograficzne.

Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 roku, w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

 

W  zasięgu  terytorialnego  działania  Nadleśnictwa  Lębork  znajdują się następujące obszary sieci Natura 2000 :

 

Kod

Nazwa

Typ

Powierzchnia

[ha]

Powierzchnia na gruntach nadleśnictwa [ha}

PLH220018

Mierzeja Sarbska

ostoja siedliskowa (SOO)

1 882,90

643,09

PLH220040

Łebskie Bagna

ostoja siedliskowa (SOO)

214,40

214,40

PLH220045

Górkowski Las

ostoja siedliskowa (SOO)

99,46

99,46

PLH220023

Ostoja Słowińska

ostoja siedliskowa (SOO)

32 150,50

2,22

PLB220003

Pobrzeże Słowińskie

ostoja ptasia (OSO)

21 819,50

350,98

 

 

Na obszarach Natura 2000 nie obowiązują specjalne zakazy. Istnieje jednak konieczność unikania działań mogących znacząco negatywnie wpłynąć na cele ochrony, dla jakich został ustanowiony. Oznacza to, że zabiegi gospodarcze prowadzone w lesie w ramach planowej gospodarki nie mogą pogarszać stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla ochrony których dany obszar został wyznaczony.