Asset Publisher Asset Publisher

Projekt p.poż

Nazwa projektu:

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów – zwany potocznie projektem ppoż. jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

 

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

 

Cele projektu:

Realizacja Projektu będzie dążyć do poprawy sprawności systemu wczesnego ostrzegania, prognozowania i szybkiego reagowania w sytuacji wystąpienia zagrożeń związanych z pożarami lasów, a w szczególności:

 • zwiększenia powierzchni obszarów leśnych objętej monitoringiem,
 • szybszego i dokładniejszego określenia miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejszego prognozowania zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenia czasu dotarcia jednostek LP i straży pożarnej na miejsce pożaru.

W ramach projektu będą realizowane następujące inwestycje:

Liczba urządzeń do celów ochrony przed pożarami lasów – 208 szt., w tym:

 •  Sprzęt do lokalizacji pożarów – 114
 •  Samochody – 67
 •  Doposażenie PAD – 16 
 • Stacje meteo -11
 • oraz wybudowanie lub zmodernizowanie 70 dostrzegalni

 

Planowane ekologiczne efekty Projektu:

 • zmniejszenie średniej powierzchni pożaru na terenach leśnych w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 10%
 • zwiększenie liczby nowoczesnych jednostek sprzętowych umożliwiających wykrywanie, szybkie rozpoznawanie pożarów i prowadzenie akcji gaśniczych na 10 000 ha lasów na obszarze objętym projektem w stosunku do okresu bazowego, czyli lat 2012-2014 - o co najmniej 5%
 • koncentrację działań w nadleśnictwach o najwyższej kategorii zagrożenia pożarowego – ponad 50% działań w ujęciu wartościowym będzie realizowane w nadleśnictwach należących do I KZPL
 • powierzchnia lasów, na której ograniczone zostanie ryzyko wystąpienia lub rozprzestrzeniania się pożarów – ok. 2,5 mln ha

 

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt Projektu: 43 096 737,50 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 30 000 000,00 PLN

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich: 25 500 000,00 PLN


Sprzątanie i usuwanie nielegalnych odpadów z lasów Nadleśnictwa Lębork

Nadleśnictwo Lębork otrzymało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania „Sprzątanie i usuwanie nielegalnych odpadów z lasów położonych na nadmorskich obszarach województwa pomorskiego w zarządzie Nadleśnictwa Lębork" w formie dotacji do kwoty 6 500 zł (koszt kwalifikowany zadania wynosi 10 450 zł)

Opis zadania

Nadleśnictwo Lębork położone jest w atrakcyjnym rejonie Pomorza Gdańskiego pod względem turystycznym, dlatego też ogromna presja na lasy w okresie letnim przekłada się bezpośrednio na zaśmiecanie środowiska leśnego.

Zadaniem objęte zostały tereny szczególnie narażone na zaśmiecanie, a więc przy ciągach komunikacyjnych, w pobliżu większych miejscowości oraz miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym (ścieżki rowerowe, piesze, konne, edukacyjne, parkingi leśne).

W składzie porzucanych odpadów w lasach najczęściej można znaleźć butelki PET, butelki szklane, torebki i torby plastykowe, gazety, papier, chusteczki, odpadki organiczne, konstrukcje metalowe, sprzęt elektroniczny, meble, opony samochodowe. Śmieci te mogą być niebezpieczne dla środowiska, tym bardziej, iż rozkład niektórych z nich trwa wiele lat. Stanowią też niezaprzeczalnie duże zagrożenie dla zwierząt, zwłaszcza bezkręgowców.

www.wfos.gdansk.pl

 

 

Sprawozdanie z wykonania zadania p.n.: 

 

„Sprzątanie i usuwanie nielegalnych odpadów z lasów położonych na nadmorskich obszarach województwa pomorskiego w zarządzie Nadleśnictwa Lębork.",

 

dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku- umowa dotacji nr WFOŚ/D/648/243/2016

 

Zadanie zrealizowane zostało w okresie 01.08.2016 r. – 31.10.2016 r. na terenach leśnych Nadleśnictwa Lębork. Działaniem objęte zostały tereny szczególnie narażone na zaśmiecanie,                 a więc przy ciągach komunikacyjnych, w pobliżu większych miejscowości oraz miejsc atrakcyjnych pod względem turystycznym i rekreacyjnym (ścieżki rowerowe, piesze, konne, edukacyjne, parkingi leśne).

 

            Wykonanie prac, polegających na zbieraniu śmieci na terenach leśnych, zostało zlecone usługobiorcom zewnętrznym-  Zakładom Usług Leśnych, obejmowało zebranie odpadów oraz podwóz do punktów zbiorczych- kontenerów. Wywóz kontenerów do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Czarnówku wykonywała wyspecjalizowana firma.

 

            Sprzątanie parkingów leśnych odbywało się regularnie dwa razy w tygodniu przez pracownika nadleśnictwa. Śmieci zebrane na parkingach przewożone były do kontenerów zbiorczych.

 

            W wyniku podjętych działań, w ciągu trzech miesięcy, usunięto z terenów leśnych 6,2 Mg odpadów.

 

Zadanie zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Gdańsku w formie dotacji w kwocie 6 500,00 zł.

 

Efektem ekologicznym zadania jest:

 

- ograniczenie emisji substancji pochodzących z odpadów do środowiska,

- zadbanie o estetykę terenów leśnych, stanowiących popularne miejsce wypoczynku i rekreacji mieszkańców oraz turystów przebywających na tym terenie.