Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Czarne Bagno

       Rezerwat przyrody „Czarne Bagno"         
data utworzenia: 3 kwietnia 2006 r. 
powierzchnia: 102,86 ha
 
 
 
Rezerwat został utworzony w celu zachowania fragmentów rozległego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, wrzosowiskowymi, bagiennymi i leśnymi.
Obszar rezerwatu leży w płaskim dnie Pradoliny Łeby. Większość torfowiska leży ok. 8 m n.p.m., natomiast jego centralna część ma postać kopuły wypiętrzonej do ok. 10 m n.p.m. W północnej części rezerwatu znajduje się naturalne dystroficzne jezioro z populacją grążela drobnego –bardzo rzadkiej rośliny objętej ochroną ścisłą, należącej obok maliny moroszki do najcenniejszych składników flory rezerwatu. Oprócz wymienionych wyżej chronionych gatunków na terenie rezerwatu występuje 17 gatunków roślin naczyniowych prawnie chronionych i zagrożonych wyginięciem, między innymi: wrzosiec bagienny, woskownica europejska, krwiściąg lekarski, nerecznica grzebieniasta, jarząb szwedzki.
Nadzwyczaj bogata jest awifauna- gnieździ się tu ponad 30 gatunków ptaków.  Znalazły tu też swoją ostoję bobry.
W latach 70- tych XX wieku teren torfowiska został odwodniony i rozpoczęto eksploatację torfu. Działania te doprowadziły do jego silnej degradacji. Dopiero po przejęciu tego terenu przez Lasy Państwowe- Nadleśnictwo Lębork i objęciu ochroną rezerwatową można było rozpocząć działania ratujące tak cenny przyrodniczo obszar. W pierwszej kolejności wybudowano system zastawek piętrzących na rowach, aby powstrzymać odpływ wody z rezerwatu. Następnie na powierzchniach po wydobywaniu torfu podjęto udane próby przywrócenia roślinności torfowiskowej- reintrodukcja pięciu gatunków torfowców. Dzięki zastosowanym działaniom ochronnym zahamowano procesy degeneracyjne i udało się choć częściowo zainicjować procesy torfotwórcze.