Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Łebskie Bagno

        Rezerwat przyrody „Łebskie Bagno"         
data utworzenia: 3 kwietnia 2006 r. 
powierzchnia: 111,54 ha
 
 
 
 
Rezerwat usytuowany w płaskim dnie Pradoliny Łeby, ok. 2 km na północny- wschód od rez. „Czarne Bagno", chroni torfowisko wysokie typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, wrzosowiskowymi i leśnymi. Centralna część złoża torfowego ma postać kopuły wypiętrzonej do ok. 9,5 m n.p.m.
W rezerwacie dominują naturalne i zbliżone do naturalnych zbiorowiska leśne, słabo i umiarkowanie zniekształcone. Na drugim miejscu są naturalne i zbliżone do naturalnych zbiorowiska nieleśne, słabo i umiarkowanie zniekształcone, występujące na potorfiach (miejsca pozostałe po ręcznym wydobywaniu torfu).
Do najcenniejszych roślin rezerwatu należą wełnianeczka darniowa niemiecka, wrzosiec bagienny i woskownica europejska- są to gatunki o atlantyckim typie zasięgu, objęte ścisłą ochroną prawną. Wśród roślin o borealnym typie zasięgu na uwagę zasługuje modrzewnica pospolita- nie jest ona objęta ochroną prawną, lecz jest gatunkiem bliskim zagrożenia na Pomorzu Gdańskim.
W rezerwacie gnieździ się 49 gatunków ptaków. Poza tym obserwuje się tu 4 gatunki ptaków szponiastych, gniazdujących w pobliżu: bielika, kanię rudą, orlika krzykliwego oraz jastrzębia. Na skraju rezerwatu, na Kanale Łebskim i pobliskich rowach żyją bobry.